Obraz przedstawiający z lewej strony napis wejście a z prawej logo systemu Opac.

Podstawę prawną funkcjonowania „Bibliografii Publikacji Pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu” stanowi Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Raciborzu. 

 

Baza „Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu”, dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki pod adresem https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/ w zakładce Dorobek Naukowy Pracowników.

„Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu” jest bazą bibliograficzną rejestrującą od 2002 r. dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników zatrudnionych w ANS w Raciborzu.

Publikacyjny dorobek naukowy pracowników stanowi działalność naukową i artystyczną, która określona jest aktualnie w obowiązujących rozporządzeniach ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem następujących typów publikacji:

  • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej „wykazem czasopism”,
  • artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism,
  • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw określonym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
  • monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach
  • rodzaje osiągnięć artystycznych w zakresie twórczości artystycznej.

Bibliografia zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, których autorami lub współautorami są pracownicy ANS. Dokumentowaniu w bazie podlegają:

  • artykuł w czasopiśmie,
  • monografia, podręcznik, skrypt,
  • rozdział w monografii, podręczniku, skrypcie,
  • abstrakt w materiałach konferencyjnych,
  • referat zjazdowy opublikowany w materiałach pokonferencyjnych,
  • hasło encyklopedyczne,
  • recenzja,
  • prace tłumaczone
  • prace z zakresu działalności artystycznej np. fotografie, plakaty, rzeźby, grafiki.

Bibliografia opracowywana jest w Ośrodku Informacji Naukowej i jest aktualizowana na bieżąco. Rejestracja publikacji w bazie odbywa się na podstawie otrzymanych informacji (tj odpowiednich kwestionariuszy) ze wskazaniem dostępu do wersji elektronicznej (adres URL strony internetowej, identyfikatora DOI) lub materiałów z autopsji. Kwestionariusze zawierają następujące dane:

  • Monografia / rozdział w monografii / redakcja monografii: nazwisko i imię autora / współautora lub redaktora / współredaktora, zatrudnienie, adres e-mail, afiliację, tytuł monografii / rozdział w monografii naukowej, informacje dotyczące monografii (tytuł, redakcja, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery stron, ISBN), język, adres internetowy w postaci linku http/htpps., informacje czy praca była prezentowana na konferencji, dostęp w Open Access, DOI, ORCID,  grupę nauk.
  • Artykuł naukowy: nazwisko i imię autora / współautora, zatrudnienie, adres e-mail, afiliację, tytuł artykułu naukowego, stronę redakcyjną (zawierającą: tytuł czasopisma, rok wydania, tom, numer, numery stron, ISSN), język, adres internetowy w postaci linku http/htpps., informacje czy praca była prezentowana na konferencji, dostęp w Open Access, DOI, ORCID,  grupę nauk.
  • Praca artystyczna / projektowa: nazwisko i imię autora / współautora, zatrudnienie, adres e-mail, afiliację, tytuł / temat pracy, rodzaj (fotografia, obraz, grafika), miejsce wystawy, data wystawy, liczba stron lub okres trwania, grupę nauk.

Na każdym etapie rejestracji dorobku naukowego pracowników dbamy o to, aby wprowadzić wszystkie istotne dane. Niepełne lub nieczytelne informacje o publikacji, które zostały przekazane za pośrednictwem kwestionariuszy, nie będą rejestrowane w bazie. Tytuły prac należy podać w języku oryginału, z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (tytuł transliterujemy).Baza bibliograficzna nie uwzględnia publikacji zamieszczanych w prasie codziennej, w popularnych tygodnikach.

W bazie możliwe jest także ewidencjonowanie publikacji osób, które nie posiadają afiliacji ANS w Raciborzu.

Baza umożliwia tworzenie strategii wyszukiwawczych za pomocą wielu kryteriów. Możliwe jest wyszukiwanie wg. następujących kryteriów:

  • imię i nazwisko autora lub redaktora,
  • tytuł pracy,
  • cytata wydawnicza.

Ponadto baza pozwala na automatyczne tworzenie analiz statystycznych publikacyjnego dorobku naukowego pracowników ANS w Raciborzu.

 

Autor zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego kwestionariusza: kwestionariusz artykułu naukowego (załącznik 1), kwestionariusz monografii/rozdziału w monografii/redakcji w monografii (załącznik nr 2), kwestionariusz pracy artystycznej/projektowej (załącznik nr 3).

Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o afiliacji (załącznik nr 4), w celu określenia miejsca prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kwestionariusz należy dostarczyć do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki w formie wydruku z własnoręcznym podpisem lub przesłać w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres: biblioteka@akademiarac.edu.pl

 

Afiliacja – miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej. W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej, punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wybrana przez autora.

DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, który jest przypisany na stałe do niego. Numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej takiej jak: książka, artykuł, rozdział w książce, numer czasopisma itp. Funkcją identyfikatora DOI jest identyfikacja obiektu w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi na jego temat.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – to cyfrowy identyfikator służący do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. Dzięki niemu można precyzyjnie zidentyfikować dorobek naukowy osoby, zlikwidować problem dublujących się nazwisk autorów, a także eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska.

URL– to ujednolicony format adresowania stosowanych w Internecie. Najczęściej adresem url nazywa się strony WWW, ale również służy on do określania lokalizacji wszelkich zasobów dostępnych w Intenecie.

 

Biblioteka zwraca się do wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych z prośbą o systematyczne zgłaszanie swoich publikacji naukowych do Ośrodka Informacji Naukowej.

Użytkownicy Bazy proszeni są również o zgłaszanie uwag i ewentualnych uzupełnień opisów bibliograficznych w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki ANS,

Tel. 32 415 50 20 wew. 123 lub email biblioteka@akademiarac.edu.pl

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Pobierz plik w WORD

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz artykułu naukowego

Pobierz plik w WORD

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz monografii/rozdziału w monografii/redakcji monografii

Pobierz plik w WORD

Załącznik nr 3 – Kwestionariusz pracy artystycznej/projektowej

Pobierz plik w WORD

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o afiliacji