Katalogi on-line Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podzielone na katalogi specjalistyczne m.in. katalog książek, czasopism, artykułów z czasopism, katalog publikacji dotyczących przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, katalog publikacji dotyczących systemów kształcenia formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, E-publikacje-książki, E-publikacje-artykuły z czasopism, katalog rozpraw doktorskich. 

Strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zawiera pełne teksty ustaw, strategii, deklaracji dotyczących obronności, NATO, służby wojskowej itp.

Strona internetowa Centralnej Biblioteki Wojskowej – zbiory i katalog on-line.

Strona internetowa Centralnej Biblioteki Policyjnej – zbiory i katalog on-line.

Strona internetowa Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych

EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do:

 • autentycznej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 • aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.)
 • aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.)
 • orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.)
 • umów międzynarodowych
 • dokumentów EFTA
 • streszczeń unijnych aktów prawnych, które ukazują akty w kontekście politycznym i są napisane prostym językiem
 • innych dokumentów podanych do wiadomości publicznej.

Otwarte Dane

W jednym miejscu znajdziesz dane ponad 100 instytucji publicznych. Portal jest źródłem wiarygodnych na bieżąco aktualizowanych danych, udostępnianych bezpłatnie do ponownego wykorzystywania. Aktualna lista dostawców danych jest dostępna w dziale Instytucje.

Portal stworzyliśmy z myślą o:

 • obywatelach zainteresowanych działaniami państwa,
 • firmach, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych,
 • organizacjach pozarządowych, wykorzystujących dane w codziennej pracy,
 • naukowcach prowadzących badania,
 • urzędnikach przygotowujących raporty i analizy.

Ekonomia on-line

Polski serwis naukowych zasobów internetowych dotyczących ekonomii.    

Bankier.pl

Portal finansowy zawierający kompletne i wyczerpujące informacje z dziedziny finansów.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Formularz wyszukiwania – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Możliwość wyszukiwania orzeczeń sądowych wg wielu kryteriów – szukanych słów, sygnatury, symbolu, statusu, daty itp.

Pedagog

Baza bibliograficzna zbiorów z  pedagogiki opracowywana przez Uniwersytet Opolski.    

Edukacja-baza bibliograficzna artykułów z czasopism pedagogicznych.

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępnienia pełnej zawartości polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Promujemy otwarty dostęp do treści naukowych. Dzięki umieszczaniu czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. Czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki. Ułatwiamy korzystanie z trudno dostępnych materiałów.

Biblioteka Cyfrowa PIA – Głównym celem projektu jest wzbogacenie polskiego Internetu o fachowe treści etnograficzne. Planowanym końcowym efektem projektu jest kompleksowe rozwiązanie komputerowego wspomagania pracy etnografa (wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie, baza polskich tekstów etnograficznych, narzędzia do zarządzania bibliografią i do analizy danych jakościowych). Umożliwia korzystanie z zawartości czasopism Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa.  

CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. 

Baza EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Baza zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów.

 

Baza EURO jest katalogiem wydawnictw (monografii, serii, czasopism i dokumentów elektronicznych) Urządu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European Communities) w Luksemburgu. Są to różnego rodzaju wydawnictwa, raporty, statystyki, przeglądy dokumentacyjne itp. Poruszają między innymi takie zagadnienia jak: handel międzynarodowy, finanse, polityka społeczna, prawo, przemysł, statystyka, transport, praca, ochrona środowiska.