Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie znajduje się dużo samodzielnych ikon utworzonych z tzw. fontów, które nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Grafiki będące linkami nie posiadają opisów, dokąd prowadzą.
 • W serwisie występują treści nietekstowe, które posiadają niejasny opis alternatywny.
 • W serwisie występuje zaburzona struktura nagłówków polegająca na:
  występowaniu dwóch nagłówków <h1>,
  • pominięciu poziomów w hierarchii nagłówków,
  • występowaniu pustych nagłówków.
 • W serwisie pliki PDF nie posiadają odpowiedniej struktury.
 • W serwisie występują treści wyróżniane jedynie za pomocą koloru.
 • Strona ma zablokowaną możliwość powiększania zdjęć na urządzeniach mobilnych „gestem szczypania” (pinch-to-zoom).
 • W serwisie występują pliki PDF, które są skanem dokumentów źródłowych i nie posiadają warstwy tekstowej.
 • W serwisie występują nieprawidłowości dotyczące linków, polegające na występowaniu linków (w obrębie danej podstrony) o tej samej nazwie
 • W serwisie występują nagłówki, które są puste lub zostały użyte niemerytorycznie, niezgodnie z przeznaczeniem samego nagłówka.
 • Strona nie przechodzi walidacji HTML/CSS.
 • W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.
 • W serwisie występuje bardzo dużo użyć ARIA niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Menu ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami posiada niejednoznaczne nazwy, zostało przygotowane w nieprawidłowy sposób.

Udogodnienia

 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Mucha.
 • E-mail: mucha@akademiarac.edu.pl
 • Telefon: 324155020

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Adres: ul. Akademicka 1, 47-400 Racibórz
 • E-mail: rektorat@akademiarac.edu.pl
 • Telefon: 324155020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

 1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Akademicka 1

 • Platforma zewnętrzna

Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1

 • Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON) – parter budynku
 • Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
 • Terenowy podjazd dla Osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
 • Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
 • Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
 • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
 • Usprawnienia w bibliotece
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
 • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1

 • Platforma wewnętrzna
 • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
 • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
 • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

 • Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomu parteru.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Kryta pływalnia ul. Akademicka 1

 • Brak dostępności.

Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1

 • Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Dom Studenta ul. Słowackiego 57

 • Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Stadion ul. Wyszyńskiego

 • W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
 • Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.

2.Dostępność w zakresie punktów sanitarnych

Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1

 • Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1

 • Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1

 • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Kryta pływalnia Akademicka 1

 • Punkt sanitarny niedostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Dom Studenta ul. Słowackiego 57

 • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

 • brak dostępności punktu sanitarnego dla Osób z niepełnosprawnością ruchową
 1. Dostępność w zakresie Informacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Kryta pływalnia, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowej.
 • System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
 • Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.