Repolis to repozytorium materiałów naukowych tworzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Zebrane dokumenty umieszczane są w tematycznie pogrupowanej strukturze hierarchicznej, ułatwiającej dostęp do danych. Wydziały tworzą zespoły, które gromadzą dokumenty ze swoich dziedzin. 

AMUR jest repozytorium instytucjonalnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UAM. Repozytorium Amur to archiwum własnych dokumentów elektronicznych.   

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – projekt mający na celu utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscyplinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum RCIN.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki.

Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK) jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały i zapewnia otwarty dostęp do wyników badań i publikacji, których autorami są pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK. Dodatkowo Repozytorium udostępnia kolekcje historyczne.

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Jest to repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UŁ. Stanowi ono archiwum własnych dokumentów elektronicznych. W repozytorium gromadzone są prace z dziedzin reprezentowanych na uczelni.

ART-Dok Polska jest częścią największego na świecie cyfrowego repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu.

Repozytorium jest integralną częścią Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Główne funkcje repozytorium to : ewidencja publikacji, archiwizacja i udostępnianie treści. Oferuje dostęp do pełnych tekstów, a jeśli to niemożliwe, to linki (DOI, URL) do tekstów źródłowych. Natomiast cała Baza Wiedzy PW ma szereg  dodatkowych danych i funkcji, które pozwalają na pełniejszą analizę zasobów repozytorium oraz uławiają jego funkcjonowanie.

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego kolekcjonuje książki, czasopisma,artykuły, dane badawcze, akty prawne, rozprawy doktorskie, serie wydawnicze raporty, multimedia, adaptacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS jest łatwym i przyjaznym narzędziem prezentującym dorobek naukowy i artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, kompletowanej w Bibliotece od lat siedemdziesiątych XX w..

Repozytorium Instytucjonalnym Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, które gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów WSB-NLU.

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego uniwersytetu. Zaczęliśmy w 2012 r. od budowania kolekcji doktoratów. Zawiera ona najnowsze rozprawy, obronione na UW od października 2012 r.

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego to repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia w w formie Open Access – materiały o charakterze naukowym i badawczorozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na Uniwersytecie Wrocławskim.

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej – to zbiór zasobów online objętych jednym systemem wyszukiwawczym (dLibra), którego głównym zadaniem jest upowszechnianie i promocja dorobku edukacyjnego i intelektualnego Uczelni. Głównym celem repozytorium jest bieżące dokumentowanie i archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników, doktorantów oraz prac dyplomowych studentów.

Baza Wiedzy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W Repozytorium, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Repozytorium Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Celem Repozytorium jest archiwizacja i upowszechnianie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na Uczelni. Publikacje naukowe UTP, wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa i in.), digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego. Zakres udostępniania dokumentu określa licencja. Oferta jest skierowana do środowiska naukowego, podmiotów gospodarczych naszego regionu oraz wszystkich zainteresowanych.

Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest cyfrową kolekcją dokumentów powstałych w wyniku pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej Uczelni. Celem Repozytorium jest upowszechnianie i zwiększenie dostępności dorobku naukowego pracowników Uczelni, promowanie wyników badań naukowych, prowadzonych na Uczelni, umożliwienie szybkiego publikowania poprzez autoarchiwizację, zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości archiwizowanych danych.

Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.

Celem projektu PAUart jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców, ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostaną zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. obiektów.

Repozytorium Instytucjonalnego Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Directory of Open Access Repositories to multistrona zamieszczająca dostępy do wszystkich bibliotek cyfrowych oraz repozytorium umieszczających swoje zbiory w otwartym dostępie. Podział według poszczególnych krajów.

edoc-Server

Bereiche des edoc-Servers

Wählen Sie einen Bereich, um die enthaltenen Sammlungen zu durchsuchen

  • Artikel und Monographien
  • Elektronische Zeitschriften
  • Forschungsdaten
  • Historische Bestände
  • Qualifikationsarbeiten
  • Schriftenreihen und Sammelbände
  • Tagungs- und Konferenzbände

Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oPUB –  powstało w celu promocji, upowszechniania i przechowywania dorobku naukowego pracowników oraz doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Za pośrednictwem oPUB udostępniane są utwory naukowe i dydaktyczne w formie elektronicznej, w tym: artykuły, książki, rozdziały w książkach, manuskrypty publikacji naukowych, rozprawy naukowe, ekspertyzy i raporty oraz zbiory surowych danych.

DART-Europe (prace dyplomowe)

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Współtworzą DART-Europe E-theses Portal – przeszukiwalną bazę danych elektronicznych prac naukowych przechowywanych w europejskich repozytoriach. Wymienione prace są ogólnodostępne – publicznie, w całości, bez opłat. DART-Europe E-theses Portal nie przechowuje prac dyplomowych, ale stara się udostępniać link do co najmniej jednej kopii elektronicznej każdej pracy znajdującej się w bazie danych.

Repozytorium Otwartych Danych

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych, powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Directory of Open Access Books (DOAB) jest to serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access. Na stronie, która zarządzana jest przez OAPEN Foundation znajduje się wyszukiwarka, dzięki której użytkownicy mogą przeszukiwać kolekcję według tytułu, kategorii tematycznej i nazwy wydawcy. Każdy rekord zawiera podstawowe informacje o danej pozycji, a także link do pełnego tekstu. Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, miedzy innymi: sztukę, biologię, chemię, geografię, czy ekonomię.

Open AGH

Open AGH to uruchomione w styczniu 2010 roku pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji.

W serwisie dostępne są kursy, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje i symulacje z 19 obszarów wiedzy.

.

INFONA – portal komunikacji naukowej prezentujący m.in. archiwa krajowe czasopism Elsevier, książek i czasopism Springer oraz książek i czasopism Wiley (czasopisma aktualizowane codziennie). Baza pełnotekstowa.

Portal Czasopism Naukowych

Głównym celem funkcjonowania Portalu Czasopism Naukowych jest gromadzenie i skuteczne rozpowszechnianie wysokojakościowych treści naukowych z różnych dziedzin wiedzy. Strategiczny cel przedsięwzięcia to stworzenie najważniejszego w Polsce i znaczącego w świecie miejsca prezentacji,  pobierania i promocji treści naukowych.

Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych. Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).

Agregator Centrum Otwartej Nauki

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. 

OpenStax

Fundacja OpenStax jest to pozarządowa organizacja, która powstała na Uniwersytecie Rice w Houston, przy wsparciu wielu fundacji działających na rzecz rozwoju nauki. Stawiając sobie za cel obniżenie kosztów i ułatwienie korzystania z podręczników akademickich, zarówno cyfrowo jak i w druku. Do tej pory OpenStax opracował i udostępnił za darmo ponad  69 podręczników uniwersyteckich.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. 

Science Research – wielodziedzinowa baza zawiera linki do stron, baz i bibliotek cyfrowych z pełnymi tekstami czasopism i książek. 

Wydawnictwo Versita oferuje dostęp do pełnych tekstów czasopism naukowych i książek, umieszczając zbiory w otwartym dostępie.

Google Scholar – darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

FreeFullPDF – wyszukiwarka pełnych tekstów naukowych. Obejmuje swoim zakresem takie dziedziny jak nauki społeczne, zdrowie, fizyka, matematyka. Zawiera już 80 mln. publikacji naukowych.

Biblioteka Nauki – Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) – W ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 rozwijamy platformę, w której udostępniamy już kilkadziesiąt tysięcy zasobów nauki. Książki, publikacje, czasopisma, materiały dydaktyczne, prezentacje, zdjęcia, skany 3D, pliki audio i wideo, bazy danych i wiele innych.

Biblioteka Jagiellońska

Spis polskich baz danych dostępnych on-line, zgrupowanych wg tematyki na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.    

Biblioteka Narodowa

Bazy bibliograficzne tworzone przez Bibliotekę Narodową.

Internetowy słownik polsko – niemiecki, niemiecko – polski

Internetowy słownik polsko – angielski, angielsko – polski

Ling.pl – multisłownik zawierający hasła z wielu słowników obcojęzycznych (hiszpański, rosyjski, niemiecki, angielski, francuski, włoski).

PONS – multisłownik zawierający hasła z wielu słowników obcojęzycznych (angielski, grecki, hiszpański, francuski, włoski, łacina, polski, portugalski, słoweński, rosyjski, turecki, chiński, niemiecki, elficki). 

czechEncy – słownik encyklopedyczny języka czeskiego.

Internetowe słowniki opracowywane przez Wydawnictwo Naukowe PWN (słowniki obcojęzyczne, dziedzinowe i języka polskiego). 

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Federacja Bibliotek Cyfrowych Czasopisma

Serwis ten oferuje dostęp do kilku tysięcy tytułów czasopism zebranych ze zbiorów wszystkich instytucji dostarczających dane do FBC. Dane w portalu FBC Czasopisma można przeszukiwać na podstawie tytułu i słów kluczowych związanych z tematyką czasopisma, a także filtrować po języku, dacie i miejscu wydania oraz źródłowej bibliotece cyfrowej.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Celem działania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Zbiory pogrupowane są w kolekcjach: dziedzictwo kulturowe, materiały dydaktyczne i naukowe, miscellanea, regionalia, zbiory bibliofilskie.

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Celem projektu jest poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. Adresatami projektu są naukowcy, dydaktycy i studenci szeregu dyscyplin naukowych, a także, ze względu na globalną prezentację zasobów, szeroka, krajowa i zagraniczna publiczność zainteresowana dostępem do zabytków dziedzictwa kulturowego, przechowywanych w Bibliotece Śląskiej. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji stworzył Cyfrową Bibliotekę, gdzie nauczyciele mogą pogłebić swoje zainteresowania i dowiedzieć się więcej o pracy z dziećmi i młodzieża szkolną – a nawet z przedszkolakami. Można tu znaleźć liczne wydania czasopism „Trendy” i „Języki obce w szkole”. Oprócz tego poradniki dla dyrektorów szkół, informacje o tym jak poruszać się w świecie reformy programowej i jak pracować z dziećmi z zaburzeniami.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa oferuje dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece). Tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Deutsche Digitale Bibliothek – DDB – projekt stulecia odsłania oblicze: w 2014 roku, po półtorarocznej fazie pilotażowej, w Internecie zobaczymy efekty realizacji pierwszego etapu rozwoju Niemieckiej Biblioteki Cyfrowej. Projekt ma zapewnić bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów trzydziestu tysięcy narodowych instytucji kulturalnych i naukowych. Poprzez centralny portal można wyszukiwać książki, dzieła sztuki, pomniki, ekspozycje, nuty, nagrania muzyczne, fotografie i filmy. W ten sposób Niemiecka Biblioteka Cyfrowa urzeczywistnia ideę swobodnego dostępu do pamięci kulturowej narodu.  

EBIB to baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie.

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach – HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem.

Projekt Gutenberg – inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej. Według danych z roku 2016 projekt udostępnił ponad 50 000 wolnych książek elektronicznych. Książki dostępne są w kilku formatach EPUB, KINDLE i HTML.  Znajdują się tu książki, których prawa autorskie wygasły – powieści i poezja.

KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich jest wyszukiwarką umożliwiającą przeszukanie katalogów wielu bibliotek polskich i zagranicznych. 

NUKAT Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.

FIDKAR

Multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych.

Primo – multiwyszukiwarka zasobów elektronicznych w naukowych bazach danych i katalogu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.