Polityka gromadzenia zbiorów w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

I. Kierunki gromadzenia

 1. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo odpowiadające wszystkim kierunkom kształcenia realizowanym w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Zbiory mają charakter humanistyczny, społeczny, inżynieryjno-techniczny oraz obejmują dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 2. Biblioteka gromadzi literaturę z następujących dyscyplin naukowych:
 • architektury i urbanistyki,
 • automatyki, elektroniki i elektrotechniki,
 • inżynierii mechanicznej,
 • językoznawstwa,
 • literaturoznawstwa,
 • nauk medycznych (pielęgniarstwa),
 • nauk o bezpieczeństwie,
 • nauk o kulturze fizycznej,
 • nauk o sztuce,
 • nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie i inżynieria produkcji),
 • nauk o zdrowiu,
 • nauk prawnych,

      3. Biblioteka gromadzi wszystkie publikacje Wydawnictwa ANS w Raciborzu.

      4. Biblioteka, poza publikacjami zawierającymi elementy wspólne z dyscyplinami i kierunkami na Uczelni, nie gromadzi literatury z dyscyplin i kierunków nierealizowanych w ANS w Raciborzu.

II. Gromadzenie

A. Zakup

Biblioteka ANS w Raciborzu zarządza procesem uzupełniania i uaktualniania zbiorów bibliotecznych, który jest poprzedzony analizą zapotrzebowania na określone tytuły oraz materiały biblioteczne. Każdy zaproponowany zakup wymaga odrębnej akceptacji rektora, kwestora i dyrektora biblioteki.

 1. Zakup wydawnictw zwartych

a. literatura z kart przedmiotów

Biblioteka gromadzi obowiązującą na uczelni literaturę na podstawie systematycznie prowadzonej przez pracowników biblioteki weryfikacji zbiorów, w oparciu o karty przedmiotu.

b. nowości wydawnicze i zamówienia zgłoszone przez użytkowników

Książki wybierane są na podstawie systematycznych przeglądów ofert wydawniczych, propozycji pracowników i studentów ANS w Raciborzu, dezyderatów oraz obserwacji potrzeb użytkowników biblioteki. Zamówienie można składać za pośrednictwem maila (biblioteka@akademiarac.edu.pl), formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej biblioteki lub katalogu bibliotecznego on-line Integro, bezpośrednio u bibliotekarza. Każde zamówienie na książki jest weryfikowane przez pracownika sekcji gromadzenia i opracowania zbiorów w celu wyeliminowania tytułów będących w zbiorach biblioteki, ustalenia jego dostępności oraz odpowiedniej liczby egzemplarzy do zakupu. Liczbę egzemplarzy ustala się na podstawie zgłaszanych potrzeb przez użytkowników.

c. zakupy finansowane ze źródeł pozabibliotecznych

Biblioteka korzysta z możliwości zakupów ze źródeł pozabibliotecznych (tj. projekty), uwzględniając potrzeby użytkowników.

     2. Zakup wydawnictw ciągłych

Prenumerata czasopism jest uzależniona od złożenia zamówień do biblioteki przez dyrektorów Instytutów, inne jednostki organizacyjne i pracowników biblioteki na podstawie analizy potrzeb użytkowników i dezyderatów.

3. Zakup zbiorów specjalnych

Zbiory specjalne gromadzone są wyłącznie na zamówienie pracowników lub studentów ANS w Raciborzu.

B. Wymiana

Zgodnie z Regulaminem Wydawnictwa ANS w Raciborzu, biblioteka otrzymuje publikacje naukowe do wymiany międzybibliotecznej.

Systematyczna wymiana wydawnictw odbywa się z bibliotekami uczelni publicznych i instytucjami regionalnymi.

C. Dary

Biblioteka przyjmuje nieodpłatnie od osób prywatnych oraz instytucji krajowych i zagranicznych wydawnictwa stanowiące tzw. dary, kierując się przede wszystkim aktualnością, tematyką oraz stanem fizycznym zbiorów.

 

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki gromadzenia zbiorów w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Rektora ANS w Raciborzu z dnia 25.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki gromadzenia zbiorów w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 

Logo programu Microsoft Word

Pobierz plik word

Formularz zamówienia książki/czasopisma