W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyło się spotkanie autorskie z dr Moniką Urbanek, wykładowcą na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, która promowała swoją najnowszą publikację „Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego”. Publikacja ta została wydana przez Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu. Zgromadzonych gości – pracowników i wykładowców PWSZ, studentów kierunku pedagogika resocjalizacyjna i pracowników Zakładu Karnego w Raciborzu – powitała dyrektor biblioteki mgr Zenona Mrożek. Prezentując monografię zaznaczyła ogromny wkład pracy w jej napisanie i przedstawiła dotychczasowe dokonania autorki. Głos zabrał również Prorektor PWSZ dr Paweł Strózik, który złożył gratulacje, za jego zdaniem – niezwykle ciekawą i wartościową pracę. Z kolei dr Adam Szecówka przybliżył publiczności kulisy powstania książki. Dr Monika Urbanek, będąc jeszcze studentką kierunku resocjalizacja, zainspirowana udziałem w międzynarodowej konferencji, już wówczas obrała kierunek swoich przyszłych prac badawczych. Jak podkreślił dr Szecówka, w dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej był to temat niezbadany, a wzajemnie kontakty pomiędzy służbami więziennymi Polski, Czech i Słowacji były wyłącznie nieformalne. Brakowało wspólnych inicjatyw, badań i publikacji. Podkreślił jednocześnie, że jest to pierwsza publikacja tak obszernie omawiająca zagadnienie i pierwsze badania zakrojone na tak szeroką skalę. Badania objęły swoim zasięgiem aż siedem zakładów karnych w trzech krajach. Dodać trzeba również, że powyższe badania nie zakończyły się wyłącznie na analizie systemów więziennictwa wymienionych krajów, ale służyły przede wszystkim poznaniu opinii zarówno osadzonych jak i personelu więziennego. Stawiając swoją byłą studentkę i podopieczną za przykład zgromadzonym studentom, podkreślił również wspaniałą 50-letnią tradycję kształcenia pedagogicznego w raciborskiej Uczelni oraz wysoki poziom jaki reprezentują absolwenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
Rozpoczynając swoją prezentację autorka podkreślała, że powstanie tej książki nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób, badania zakrojone na tak szeroką skalę wspierali nie tylko pracownicy i wykładowcy PWSZ i Uniwersytetu Opolskiego, ale także pracownicy Zakładu Karnego w Raciborzu i Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu, którzy również znaleźli się wśród zaproszonych gości. Pani dr Monika Urbanek prezentując – pamiątkowe już zdjęcia z czasów studenckich – gdy w ramach zajęć odwiedzała areszty śledcze oraz zakłady karne, przedstawiła warsztat metodyczny i zasięg swoich badań. Omawiając różnice pomiędzy systemami więziennictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji poruszała takie kwestie jak poziom finansowania więziennictwa, problemy związane z przeludnieniem, standardową wielkość cel i metraż przypadający na jednego osadzonego. Szczegółowo przeprowadzone ankiety pozwoliły na zbadanie poziomu zadowolenia z warunków życia więziennego skazańców. Niemniej ważne okazują się takie kwestie jak system dozoru elektronicznego a także dostęp więźniów poszczególnych państw do systemów kształcenia i zdobywania zawodu za więziennymi kratami. Badani więźniowie pozytywnie wypowiadali się o systemie motywowania takim jak możliwość otrzymywania paczek czy częstsze przepustki. Autorka wskazywała również na różnice – funkcjonowanie samorządów wśród więźniów na Słowacji, a także rozwinięty system mediacji w Czechach, to jej zdaniem pomysły warte przeniesienia na grunt rodzimy. Publiczność żywo reagowała na wykład prelegentki, prezentowane zdjęcia stały się okazją do wspomnień, przedstawione problemy skłoniły do dyskusji, a na koniec prezentacji nie zabrakło wzruszających chwil, kwiatów i podziękowań. Swoje podziękowania i uznanie dla pracy autorki, a także zachętę do dalszych działań wygłosili wykładowcy PWSZ w Raciborzu dr hab. Gabriela Kapica i dr hab. Marian Kapica oraz recenzentka publikacji dr hab. Danuta Raś.

Tekst mgr Dorota Mucha