Deklaracja dostępności Strony Biblioteki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • W serwisie znajduje się dużo samodzielnych ikon utworzonych z tzw. fontów, które nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują zdjęcia/treści nietekstowe bez opisów alternatywnych (np. w zakładce “relacje ze wydarzeń”).
 • W serwisie występuje wiele miejsc z zaburzoną strukturą nagłówków polegającą na pominięciu poziomów w hierarchii nagłówków.
 • W serwisie występują puste podstrony.
 • Rozwijalne elementy menu znajdują się poza zaprogramowanym porządkiem tabulacji. Programy czytające nie odczytają osobom niewidomym elementów pod menu.
 • W serwisie występują treści prezentowane jedynie za pomocą lokalizacji.
 • W serwisie część treści tekstowych ma zbyt niski kontrast.
 • W serwisie występują pliki PDF bez warstwy tekstowej (np.: https://biblioteka.akademiarac.edu.pl/wpcontent/uploads/2020/10/2020-Z106.pdf).
 • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.
 • Menu z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami nie jest dostępne z poziomu klawiatury.
 • Niektóre elementy znajdują się poza zaprogramowanym porządkiem tabulacji (np. listy rozwijalne lub równanie captcha w formularzu “zapytaj bibliotekarza”).
 • W serwisie brak jest mechanizmu tzw. skip-links pozwalającego na pominięcie (za pomocą klawiatury) powtarzalnych bloków na stronie.
 • W serwisie występują nieprawidłowości dotyczące linków, polegające na występowaniu:
  • pustych linków (bez wartości href oraz dostępnej nazwy),
  • powtarzających się linków o tej samej wartości href (np. czytaj więcej),
  • mylących lub niezrozumiałych treści niektórych linków.
 • W serwisie występuje wiele nagłówków, które są puste lub zostały użyte niemerytorycznie, niezgodnie z przeznaczeniem samego nagłówka (np. tytuły artykułów).
 • Po wpisaniu błędnych danych i wysłaniu formularza “zapytaj bibliotekarza” pojawia się wizualna informacja o błędach. Tekstowa informacja o błędzie nie jest powiązana z polami, których dotyczy przez co użytkownik nie dostaje informacji, że formularz nie został wysłany oraz jakie błędy popełnił. Po próbie wysłania nieprawidłowo uzupełnionego formularza – fokus czytelnika ekranu nie jest przenoszony do obszaru z informacją o niepowodzeniu wysłania formularza.
 • Brak etykiety oraz instrukcji dla wyszukiwarki Ebscohost – użytkownik nie wie do czego służy wyszukiwarka.
 • W wyszukiwarce “Szybkie wyszukiwanie w katalogu” oraz “zapytaj bibliotekarza” brak etykiet. Podano [placeholder] (tekst pomocniczy), ale bez dostępnej nazwy. Placeholder nie może pełnić roli etykiety. Lista wyboru w “szybkie wyszukiwanie w katalogu” nie ma dostępnej nazwy, powiązanej
 • Serwis nie przechodzi walidacji html oraz css (https://validator.w3.org/unicorn/check?ucn_uri=biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl%2F&ucn_task=conformance#).
 • W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.
 • ARIA jest komplementarna względem HTML. Nie należy stosować role i atrybutów ARIA dublujących semantyczne znaczenie elementów HTML.

Udogodnienia

 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Szypuła.
 • E-mail: kamil.szypula@pwsz.raciborz.edu.pl
 • Telefon: 324155020

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Adres: ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
 • E-mail: rektorat@pwsz.raciborz.edu.pl
 • Telefon: 324155020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Słowackiego 55

 • Platforma zewnętrzna

Budynek dydaktyczny A ul. Słowackiego 55

 • Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON) – parter budynku
 • Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
 • Terenowy podjazd dla Osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
 • Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
 • Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
 • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
 • [usprawnienie w bibliotece]
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
 • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55

 • Platforma wewnętrzna
 • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
 • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
 • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

 • Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomu parteru.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Kryta pływalnia Słowackiego 55

 • Brak dostępności. 

Sala gimnastyczna ul. Słowackiego 55

 • Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Dom Studenta ul. Słowackiego 55

 • Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Stadion ul. Wyszyńskiego

 • W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
 • Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.

2.Dostępność w zakresie punktów sanitarnych

Budynek dydaktyczny A ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Sala gimnastyczna ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Kryta pływalnia Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny niedostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Dom Studenta ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

 • brak dostępności punktu sanitarnego dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

3. Dostępność w zakresie Informacji

 • PWSZ posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Kryta pływalnia, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowe.
 • System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
 • Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach PWSZ.
 • PWSZ posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
 • PWSZ nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.